Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż właściwe dla danej czynności maksymalne stawki taksy notarialnej, ustalonej w drodze rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości. Strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego kosztu. Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, sąd uwzględnia wniosek, a notariusz przez niego wskazany, dokonuje tej czynności. Za stronę zwolnioną od ponoszenia opłaty, koszty ponosi Skarb Państwa.